Δημοσίευση καταστατικού
της «Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS»
και τροποποίησή του όπως ισχύει σήμερα

Άρθρο 1
Επωνυμία - Έδρα
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS» και έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2
Σκοπός - Μέσα

 • Σκοπός του Σωματείου είναι η προώθηση με κάθε μέσο της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπιση του AIDS και άλλων ιώσεων που προκαλούνται από παρόμοιους ιούς.
 • Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι η εφαρμογή κανόνων δικαίου που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και διέπονται από ανθρωπιστικές και ηθικές αρχές.

Άρθρο 3
Για να εκπληρώσει το σκοπό της η Εταιρεία, χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

 1. Οργανώνει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες ενώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς, επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις ή συντονισμένες συζητήσεις. Οργανώνει ή συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια.
 2. Συμμετέχει σε Εθνικές Εταιρείες ή Σωματεία με ευρύτερο περιεχόμενο και σκοπούς. Επίσης συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα μας, σε συναφείς διεθνείς εταιρείες και Σωματεία.
 3. Οργανώνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια στην έδρα της εταιρείας, όσο και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Εκδίδει περιοδικό ή συμμετέχει σε εκδοτικές δραστηριότητες άλλων, ευρύτερου περιεχομένου, εταιρειών. Εκδίδει διάφορες μελέτες, μονογραφίες, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, μαγνητοσκοπήσεις, ή ταινίες ή οτιδήποτε άλλο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγωγή υγείας και ειδική καθοδήγηση του γενικότερου πληθυσμού και των ομάδων υψηλού κινδύνου στην αντιμετώπιση του AIDS.
 4. Γνωματεύει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη μελέτη ή που προκύπτει από την πορεία της επιδημίας καθώς και από την αντιμετώπιση του AIDS σε διάφορα επίπεδα.
 5. Αναλαμβάνει κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. την εκπόνηση ή συμμετέχει μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΕ.Σ.Υ., της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή άλλων Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών οργανισμών, που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τους οργανισμούς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση 10% του επιχορηγούμενου ποσού θα διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.

Άρθρο 4
Μέλη

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 • Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υγειονομικοί, αλλά και επιστήμονες άλλων κλάδων, ως και πολίτες με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας. Η εισδοχή μέλους κατά τον τελευταίο μήνα πριν τις αρχαιρεσίες είναι άκυρη. 
  Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας και στην οικονομική ενίσχυσή της ή έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην Εταιρεία.

Τα επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ., αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 • Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης, να παίρνουν μέρος στην επιστημονική και γενικότερη δράση του Σωματείου όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ή τη Γ.Σ., και να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου, να εκτελούν με προθυμία τις επιστημονικές ή άλλες σχετικές με τους σκοπούς του Σωματείου εργασίες, που τους έχουν αναθέσει τα αρμόδια όργανα ή οι επιτροπές του Σωματείου, να δείχνουν πνεύμα επιστημονικής και συναδελφικής συνεργασίας, να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και στις συνεδριάσεις των ειδικών επιτροπών, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Σωματείου και να καταβάλλουν έγκαιρα τη συνδρομή τους. Επίσης τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τακτικά και με επιμέλεια τις συγγραφικές τους υποχρεώσεις, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ.

 • Η ιδιότητα του μέλους παύει στις περιπτώσεις:

α. Έγγραφης παραίτησης μέλους.
β. Διαγραφής μέλους για λόγους αδικαιολόγητης παράλειψης ως προς την εκπλήρωση των συγγραφικών και άλλων επιστημονικών υποχρεώσεων που του έχουν ανατεθεί.
γ. Διαγραφής μέλους για λόγους αδικαιολόγητης παράλειψης για την εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεών του για δύο συνεχή χρόνια.
δ. Διαγραφής μέλους για ανάρμοστη συμπεριφορά, ή ασυγχώρητη αδιαφορία ή αν η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου ή αν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Σωματείου. Η απόφαση για τη διαγραφή σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνεται από το Δ.Σ. και γίνεται τελεσίδικη μετά την επικύρωσή της από τη Γ.Σ. Η απόφαση του Δ.Σ., πρέπει να είναι αιτιολογημένη και η απόφαση της Γ.Σ., για την επικύρωση της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ., παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η απόφαση μόλις γίνει τελεσίδικη κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ενδιαφερόμενο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την τελεσιδικία της. Η διαγραφή επιβάλλεται μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία του μέλους. Αν δεν παρουσιαστεί, η ποινή επιβάλλεται χωρίς απολογία.
Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία, για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Διοικητικό
Συμβούλιο, δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 5
Πόροι
Πόροι του Σωματείου:

 • Η ετήσια συνδρομή των μελών του (το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.).
 • Τα δικαιώματα εγγραφής.
 • Έκτακτες εισφορές.
 • Δωρεές κάθε είδους.
 • Τυχόν έσοδα από την κυκλοφορία επιστημονικού περιοδικού ή άλλης έκδοσης της εταιρείας.
 • Τυχόν έσοδα από άλλες συναφείς προς τους σκοπούς του σωματείου εκδηλώσεις.
 • Δάνεια των μελών του Σωματείου ή τρίτων προς αυτό και
 • Ενισχύσεις από την Πολιτεία ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ως και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Άρθρο 6
Όργανα
Όργανα του Σωματείου είναι:
Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο και
Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γ.Σ. έχει:

α. Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
β. Να εκλέγει τα μέλη του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής
γ. Να εγκρίνει ή όχι το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους
δ. Να αποφασίζει, κατά το άρθρο 4 παρ.3, για τα μέλη του Σωματείου (κρίνεται αναγκαίος ο συγκεκριμένος προσδιορισμός γιατί η σχετική αρμοδιότητα όσον αφορά την εισδοχή νέων μελών μεταβιβάζεται στο Δ.Σ. ώστε η Γ.Σ. να έχει αρμοδιότητα μόνο επί αποβολής μελών, όπως κατά νόμο επιβάλλεται)
ε. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και
στ. Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου

 1. Η γενική Συνέλευση συνέρχεται: i) Τακτικά μια (1) φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το AIDS. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο Συνέδριο για το AIDS εντός του έτους, τότε η τακτική Γ.Σ. θα λαμβάνει χώρα το μήνα Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του επόμενου έτους και ii) Έκτακτα: α) όσες φορές κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ. και β) όταν το ζητήσει το 1/10 των μελών του Σωματείου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, με αίτηση προς το Δ.Σ., όπου πρέπει να είναι γραμμένα και τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ., συγκαλεί τη Γ.Σ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα ζητηθεί, αν όμως αδρανεί το Δ.Σ. τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί απευθείας από το 1/10 των μελών ή την Ελεγκτική Επιτροπή.
 2. Η σύγκληση της Γ.Σ., γίνεται μετά από έγγραφη προσωπική πρόσκληση του Δ.Σ., προς όλα τα μέλη, η οποία αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση αναγράφεται: α) ο τόπος, β) ο χρόνος και γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
 3. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών, εκτός από περιπτώσεις τις οποίες ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν αλλιώς (ειδική απαρτία).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ., συγκαλείται νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, η οποία άσχετα με τον αριθμό των παρόντων μελών θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία εκτός από τις περιπτώσεις ειδικής απαρτίας.

 1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση του χεριού, σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη είναι άκυρη.
 2. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εκλογής Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου
β. Διαγραφής μέλους της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος
γ. Παύσης μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8
δ. Διάλυση του σωματείου

 1. Εργασίες της Γ.Σ.

Μόλις διαπιστωθεί απαρτία από το Δ.Σ., η Γ.Σ. αρχίζει τις εργασίες της, εκλέγοντας τριμελές προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα) με ανάταση του χεριού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει τη διαδικασία λειτουργίας της, που είναι η παρακάτω:
α. Ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης, έγκριση ή και τροποποίησή της σύμφωνα με προτάσεις των μελών
β. Εισήγηση για κάθε θέμα επί της ημερήσιας διάταξης
γ. Ερωτήσεις επί της εισήγησης
δ. Συζήτηση επί των εισηγήσεων με κατάλογο ομιλητών κατά τη σειρά που θέλουν να μιλήσουν
ε. Μετά το τέλος των ομιλιών, δευτερολογία του εισηγητή και
στ. Ψηφοφορία επί των προτάσεων
Η τήρηση της παραπάνω διαδικαστικής λειτουργίας της Συνέλευσης είναι έργο του Προεδρείου και όλων των μελών, που συμμετέχουν σε αυτή.

 1. Αρχαιρεσίες
 1. Κάθε δύο (2) χρόνια στην τακτική Γ.Σ. κατά τη διάρκεια του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το AIDS ή κατά το μήνα Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του επόμενου έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, γίνονται αρχαιρεσίες για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Κάθε υποψήφιος για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την εκλογή του σύμφωνα και με όσα ρητά προβλέπονται στη διάταξη του όρθρου 8 παρ.1 του παρόντος.
 3. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο οριζόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία και χρησιμοποιείται ένα ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και κάτω από αυτά τα ονόματα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, όταν οι σταυροί προτιμήσεως που έχουν τεθεί είναι μέχρι εννέα (9) για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή
 5. Το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε φάκελο, που φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας και παραδίνεται στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού τελειώσει η ψηφοφορία και συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο διαλογής των ψήφων, προβαίνει στην ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής με πράξη της, όπου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με τη σειρά της εκλογής τους.

 1. στ. Το εκλογικό υλικό, μαζί με το πρακτικό υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, παραδίνεται στο Γραμματέα του απερχόμενου Συμβουλίου. Αυτός είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει στο νέο Δ.Σ.

Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, εκλεγόμενα από τη Γ.Σ. μεταξύ των μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου εκ των οποίων α. ένα μέλος υποχρεωτικά θα δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκτός Αττικής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ανάλογη υποψηφιότητα και β. έως ένα μέλος δύναται να είναι εκτός του χώρου της υγείας. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
 2. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, συνέρχεται υποχρεωτικά με την πρωτοβουλία, την ευθύνη και υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους (σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση) και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.
 3. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος νέου Δ.Σ., υπεύθυνο για τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της εταιρείας είναι το απερχόμενο Δ.Σ.
 4. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ., να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.
 5. Το ΔΣ μπορεί να παυτεί με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/2 από τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του Σωματείου και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Τη σύγκληση της έκτακτης για το σκοπό αυτό Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει εγγράφως το 1/5 τουλάχιστο των μελών της εταιρείας. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα ζητηθεί. Σε περίπτωση αμέλειας και αδιαφορία του Δ.Σ., η Γ.Σ. συγκαλείται από το 1/5 των μελών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκπνοή της παραπάνω εικοσαήμερης προθεσμίας.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο

α. Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού του και την τήρηση του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ.
β. Εισηγείται την εγγραφή νέων μελών του Σωματείου
γ. Προτείνει τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 3, περιπτ. β, γ και δ του παρόντος Καταστατικού.
δ. Συγκροτεί όταν κρίνεται αναγκαίο, υποεπιτροπές για τη μελέτη και προώθηση συγκεκριμένων στόχων του σωματείου.
ε. Χορηγεί άδειες απουσίας στα μέλη του.
στ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προσλαμβάνει ή να απολύει το προσωπικό του Σωματείου
ζ. Συγκαλεί τη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου, που προβλέπει το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού και συντάσσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
η. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη που του έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά στην Αθήνα μια φορά τουλάχιστον το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα οσάκις το ζητήσει ο Πρόεδρος ή εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αν δεν ορίζεται διαφορετικά:
α. Βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) ημέρες.
β. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
γ. Ειδικά για τις αποφάσεις του Δ.Σ. στην περίπτωση διαγραφής μέλους της εταιρείας απαιτείται ειδικά αυξημένη απαρτία του Δ.Σ. η οποία ορίζεται στην παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών.

 1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πράξεων του Δ.Σ. που τηρείται γι' αυτό το λόγο, χρονολογούνται, αριθμούνται και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, ισχύουν δε από και με την υπογραφή τους από αυτά.
 2. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια για την ανάδειξη των τακτικών μελών του Δ.Σ. η Γ.Σ. εκλέγει τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν ανάμειξη στις εργασίες του Δ.Σ.

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης του, το μέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

 1. Σε περίπτωση παραίτησης Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα ή Ταμία από το αξίωμά του, το Δ.Σ. εκλέγει νέο μεταξύ των μελών του.
 2. Σε περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών, η θέση του Δ.Σ. παραμένει κενή και συμπληρώνεται στην πρώτη Γ.Σ. με απόφασή της, από τους υπόλοιπους υποψηφίους, που πήραν τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Αν ο κατάλογος των υποψηφίων εξαντληθεί ή δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι, τότε προκηρύσσεται Γ.Σ. αρχαιρεσιών Δ.Σ.
 3. Ο Πρόεδρος μπορεί για λογαριασμό του Δ.Σ. να υποβάλλει ομαδική παραίτησή του σε έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης του Δ.Σ.. Σε περίπτωση αποδοχής της παραίτησης, ορίζεται νέα Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.
 4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις του, αποβάλλει την ιδιότητά του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται σύμφωνα με την παραγρ. 9 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 2. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής και γενικά στις συναλλαγές με τρίτους, υπογράφει συμβόλαια και αξιόγραφα κάθε είδους και συνομολογεί δάνεια.
 3. Συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ.
 4. Συγκαλεί το Δ.Σ.
 5. Εισηγείται τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, που αφορά στην πρόοδο του Σωματείου ή στην υλοποίηση του σκοπού του.
 6. Με ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό του Σωματείου.
 7. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που αποστέλλει το Δ.Σ.
 8. Εκδίδει αντίγραφα των πράξεων του Δ.Σ. ή των Γ.Σ.
 9. Προεδρεύει στη Συντακτική Επιτροπή.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο για κάθε αρμοδιότητά του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται ειδικά γι' αυτό από το Δ.Σ.

Άρθρο 10
Γενικός Γραμματέας-Ειδικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας

 • Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα πρακτικά του Δ.Σ.
 • Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα.
 • Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου.
 • Έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου, πλην των διαχειριστικών και του ταμείου, κρατάει το αρχείο και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.
 • Συμμετέχει στη Συντακτική Επιτροπή.

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

Άρθρο 11
Ταμίας
Ο Ταμίας

 • Έχει την ευθύνη του ταμείου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Σωματείου, υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την οικονομική διαχείριση, και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.
 • Εισπράττει κάθε έσοδο του Σωματείου και υπογράφει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις.
 • Εκτελεί τις διάφορες πληρωμές με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 • Κάθε δαπάνη που ξεπερνάει το ποσό των 500€ αναπροσαρμοζόμενο με απόφαση της Γ.Σ. γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
 • Υποβάλλει κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων στο Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα ποσά ανώτερα των 500€.
 • Στην Τράπεζα οι καταθέσεις θα γίνονται στο όνομα του Σωματείου. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να δίνει κάθε φορά εντολή ανάληψή τους σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Άρθρο 12
Ειδικές Επιτροπές
Το Δ.Σ. προβαίνει στη σύσταση ειδικών Επιτροπών αποτελούμενων κατά την κρίση του από απλά μέλη του Σωματείου και μέλη του Δ.Σ., στις οποίες αναθέτει την οργάνωση και διεκπεραίωση ειδικών και ρητά καθοριζόμενων σκοπών του Σωματείου όπως π.χ. Συντακτική Επιτροπή του Επιστημονικού Περιοδικού της εταιρείας, Επιτροπή επαφής με αλλοδαπούς επιστήμονες κ.λ.π., Επιτροπή Οργανώσεων συνεδρίων ή άλλων συναφών προς τους σκοπούς της εταιρείας εκδηλώσεων. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε σώμα και συντάσσουν κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ.

Άρθρο 13
Ελεγκτική Επιτροπή

 • Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.
 • Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά το χρόνο πριν από την ετήσια Τακτική Γ.Σ., και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο, με πρωτοβουλία του πρώτου εκλεγμένου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα προεδρεύοντα. Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει κατατοπιστική έκθεση για τη διαχείριση του Σωματείου, που γράφεται σε ειδικό βιβλίο, και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γ.Σ., μετά την έκθεση των πεπραγμένων.

Άρθρο 14
Η απόκτηση από το Σωματείο ακίνητων ή κινητών σημαντικής αξίας από επαχθή αιτία, γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Γ.Σ. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμειξη της εταιρείας σε κερδοσκοπική επιχείρηση ή τη λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας της.

Άρθρο 15
Τροποποίηση Καταστατικού και διάλυση του Σωματείου

 • Για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών.
 • Η  Γ.Σ. αποφασίζει για τροποποίηση του Καταστατικού και διάλυση του Σωματείου με απαρτία 51% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 16
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του πηγαίνει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή το αντίστοιχο Υπουργείο εάν αυτό ήθελε ονομαστεί.

Άρθρο 17
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει περιφερειακά τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS» και στο κέντρο την εικόνα του ιού.

Άρθρο 18
Το Σωματείο γίνεται μέλος Διεθνούς Ομοσπονδίας, Εταιρείας ή άλλης Ένωσης εφόσον αποφασίσει γι' αυτό η Γ.Σ.

Άρθρο 19
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από τους Νόμους.

Άρθρο 20
Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 20 άρθρα, αποτελεί τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού και εγκρίθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 3-6-2006 και θα ισχύει από τη χρονολογία της δικαστικής απόφασης που θα το εγκρίνει.
Το πιο πάνω καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 6531/2006 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τροποποίηση Καταστατικού
Αριθμός απόφασης 6531/2006

aids2015-logo

 

 

eacs

 

International Aids Society

Go to top