Θέμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) για την προφύλαξη από το AIDS και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) σε μαθητές Λυκείου & Γυμνασίου.

Εισαγωγή

Η Ε.Ε.Μ.Α.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την μετάδοση των Σ.Μ.Ν. στην Ελλάδα και γνωρίζοντας επιπροσθέτως ότι η μετάδοση των Σ.Μ.Ν. αφορά κυρίως τις νεότερες ηλικιακά ομάδες αποφάσισε και δημιούργησε ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα των Σ.Μ.Ν. και τους τρόπους προφύλαξης από αυτά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και γυμνασίου. Είναι βασισμένο σε αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συνεργασία επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών.

Στόχοι

Βασικός στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης των Σ.Μ.Ν. με φιλικό και όσο το δυνατόν πιο κατανοητό τρόπο για αυτούς.

Κεντρικός και βασικός άξονας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών. Η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται με διαφόρους τρόπους που δίδουν την δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τόσο τις ερωτήσεις και απορίες τους σχετικά με το θέμα αλλά και ακόμη και να θέσουν θέματα προς συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες προφύλαξης από τα Σ.Μ.Ν..

Σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, που απαρτίζεται από δυο τμήματα, παροτρύνονται τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί που παρακολουθούν τη δράση να θέσουν τις απορίες και τις απόψεις τους.

Απώτερος και μελλοντικός στόχος είναι να αναπτυχθεί δίκτυο επικοινωνίας με τους μαθητές για την ανάπτυξη εθελοντισμού ώστε σε κάθε σχολείο να δημιουργηθεί ομάδα «ειδικών» αποτελούμενη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και την ομάδα μαθητών που θα επιλέξει.

Η ομάδα αυτή (εκπαιδευτικός και μαθητές) θα έχουν άμεση επικοινωνία και υποστήριξη από την Ε.Ε.Μ.Α.Α. και εκπαίδευση για την μετάδοση των γνώσεων σε συνομηλίκους τους.

Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η ύπαρξη σε κάθε σχολείο ομάδας διασποράς της ορθής γνώσης σχετικά με τα Σ.Μ.Ν. και την προφύλαξη από αυτά. Η ομάδα αυτή θα μπορεί σε συνεργασία την ομάδα εκπαιδευτών της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και με την υλικοτεχνική συνδρομή της Ε.Ε.Μ.Α.Α. να αναλάβει την εκπαίδευση των νεότερων τάξεων.

Βασικοί κανόνες της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Για να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία με τους μαθητές και να υπάρχει η δυνατότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, συζήτησης και επίλυσης των πιθανών αποριών πρέπει να υπάρχει σωστός προγραμματισμός.

Είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το σχολείο πριν από την εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 40-50 ατόμων.

Στη δημιουργία των ομάδων, εάν είναι δυνατόν, καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη ότι τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα είναι περίπου της ίδιας ηλικιακής ομάδας (πχ. ίδια τάξη).

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι περίπου μια διδακτική ώρα για κάθε ομάδα. 

Στάδια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

i. Εισαγωγή, γνωριμία και δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος

ii. Ηλεκτρονική παρουσίαση (power point)

iii. Παρουσίαση ορθής χρήσης προφυλακτικού

Εκπαιδευτές

Η Ε.Ε.Μ.Α.Α. έχοντας επίγνωση της ιδιαιτερότητας της εκπαίδευσης ατόμων νεαρής ηλικίας και την προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί στο τι μυνήματα θα περάσουν στους μαθητές έχει φροντίσει ώστε τα άτομα που πλησιάζουν τους μαθητές, συνομιλούν μαζί τους και τους συμβουλεύουν να είναι άτομα με αποδεδειγμένη γνώση τόσο των βασικών στοιχείων των ασθενειών και των παραγόντων που τις προκαλούν καθώς και των μέσων προστασίας. Επίσης γνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος προσέγγισης των μαθητών και πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συμβουλές που πιθανά θα χρειασθεί να δοθούν. Τέλος, επειδή αρκετές φορές, μαθητές πλησιάζουν τους ομιλητές και συζητούν μαζί τους προβλήματα υγείας που έχουν και ζητούν συμβουλή για την αντιμετώπισή τους πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως το ιατρικό απόρρητο. Για όλους τους παραπάνω λόγους τα άτομα που έχουν επιλεγεί για την ενημέρωση των μαθητών είναι μέλη της Ε.Ε.Μ.Α.Α., ανήκουν στον υγειονομικό χώρο (ιατροί ή νοσηλευτές) και αρκετοί από αυτούς πέραν της ιδιότητας του υγειονομικού, έχουν εμπειρία από την δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περιγραφή – Στάδια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Στην περιγραφή της δραστηριότητας παρατίθενται ορισμένες φωτογραφίες από τη δράση. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί είτε από τους εκπαιδευτικούς (ορισμένα σχολεία τις έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους) είτε από εμάς. Οι περισσότερες φωτογραφίες από τα σχολεία είναι της εκπαιδευτικής χρονιάς 2015-2016. Τα πρόσωπα των μαθητών, όπου αυτά φαίνονται, έχουν παραμορφωθεί ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα. Εάν τα ίδια τα σχολεία έχουν αναρτήσει τις φωτογραφίες στις ιστοσελίδες τους οι φωτογραφίες παραμένουν αναλλοίωτες.

i. Επικοινωνία με το σχολείο

Η επικοινωνία με το σχολείο συνήθως γίνεται με απόφαση του σχολείου που επικοινωνεί με την γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και καταθέτει το αίτημα του για την πραγματοποίηση της επίσκεψής μας στο σχολείο.

Η γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Α.Α. προωθεί το αίτημα στον υπεύθυνο προγραμματισμού των δράσεων στα σχολεία.

Ο υπεύθυνος προγραμματισμού των επισκέψεων επικοινωνεί με το σχολείο για να ενημερώσει τον υπεύθυνο του σχολείου για τις λεπτομέρειες της εκπαιδευτικής δράσης, τον χώρο και την χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση της και τις ομάδες που επιθυμεί το σχολείο να εκπαιδεύσει.

Τέλος ορίζεται η ημερομηνία ή οι ημερομηνίες που επιθυμεί το σχολείο για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης.

ii. Προετοιμασία του χώρου

Φροντίζουμε να βρισκόμαστε στο χώρο που θα γίνει η εκπαιδευτική δραστηριότητα τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη αυτής ώστε να προετοιμασθεί κατάλληλα ο χώρος για εγκατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την παρουσίαση που θα ακολουθήσει.

iii. Εισαγωγή, γνωριμία και δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος

Οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται στον χώρο που έχει ορισθεί να γίνει η δραστηριότητα σε ομάδες που έχουν ορισθεί από πριν. Συνήθως είναι ομάδες-τμήματα από μία τάξη. Συμμετέχουν στη δραστηριότητα όλα τα άτομα της τάξης ανεξαρτήτως φύλου.

Μετά την είσοδο των μαθητών στο χώρο που θα γίνει η εκπαίδευση γίνεται η γνωριμία της ομάδας της Ε.Ε.Μ.Α.Α. με τους μαθητές και γίνεται προσπάθεια να μπορέσουν οι μαθητές να «αισθανθούν άνετα» για την εκπαίδευση και να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτήν μιλώντας ελεύθερα. Η ομάδα της Ε.Ε.Μ.Α.Α. συστήνεται και περιγράφει στους μαθητές τι περιέχει η δραστηριότητα στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν.

iv. Ηλεκτρονική παρουσίαση (power point)

Διανέμονται στους μαθητές οι συσκευές τηλεψηφοφορίας και τους δίδονται οι οδηγίες χρήσης τους. Επίσης παροτρύνονται οι μαθητές να συμμετέχουν ελεύθερα στην παρουσίαση με την δυνατότητα παρέμβασης όποτε αυτοί επιθυμούν.

v. Παρουσίαση ορθής χρήσης προφυλακτικού

Άποψη μας είναι ότι για την ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την προφύλαξη είναι η παρουσίαση της σωστής χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού.

Το ανδρικό προφυλακτικό αποτελεί το μοναδικό μέσο προφύλαξης από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα πέρα από την χρήση των εμβολίων για όσα νοσήματα υπάρχει αυτό.

Στην επικοινωνία με το σχολείο (είτε με τον/την διευθυντή/διευθύντρια είτε με το αρμόδιο καθηγητή/καθηγήτρια που έχει ορισθεί από τον σύλλογο των εκπαιδευτικών συζητάμε εάν θα γίνει ζωντανή παρουσίαση της ορθής χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού πέρα από την παρουσίασή του στις διαφάνειες του power point. Παρ’ ότι πιστεύουμε ότι η παρουσίαση αυτή έχει αρκετά θετικά αποτελέσματα και βοηθά ουσιαστικά στη γνώση της ορθής χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού και εξοικειώνει τους μαθητές με αυτό, η τελική απόφαση της παρουσίασης ή μη ανήκει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

vi. Επικοινωνία με το σχολείο – αποτελέσματα

Πριν αποχωρήσει από το σχολείο η ομάδα της Ε.Ε.Μ.Α.Α. ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι επιθυμούμε να έχουμε ανταπόκριση από τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης τόσο από τους ίδιους όσο και από τους μαθητές. Τους παροτρείνουμε να έχουν επικοινωνία μαζί μας είτε έγγραφα είτε προφορικά.

EEMAA_SchoolsReport_20180510_N_Final_01
ddd

Στατιστικά στοιχεία σχολείων που έχουμε επισκεφθεί

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
2 24/Μαρ/14 Αθήνα 5ο Λύκειο Ζωγράφου 2 48 96
1 26/Μαρ/14 Αθήνα 5ο Λύκειο Ζωγράφου 2 50 100
24 15/Μαϊ/14 Κορινθία ΓΕΛ Ξυλοκάστρου 2 45 90
26 30/Οκτ/14 Θεσσαλονίκη 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 2 49 98
27 04/Δεκ/14 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Μηχανιώνας 2 47 94
25 12/Δεκ/14 Θεσσαλονίκη 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 2 47 94
3 12/Ιαν/15 Αθήνα Λύκειο Ιταλικής Σχολής Α. Πατήσια 1 52 52
4 13/Ιαν/15 Αθήνα ΕΠΑΛ Αναβρύτων 2 37 74
5 15/Ιαν/15 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Περάματος 2 50 100
6 19/Ιαν/15 Αθήνα ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών ΓΚΝ Νίκαιας 1 29 29
28 20/Ιαν/15 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Επανομής 2 45 90
7 21/Ιαν/15 Αθήνα 42ο ΓΕΛ Αθηνών 3 47 141
8 29/Ιαν/15 Αθήνα 1ο ΕΠΑΛ Αλίμου 2 36 72
9 02/Φεβ/15 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Σαλαμίνας 2 47 94
10 03/Φεβ/15 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου 2 49 98
11 04/Φεβ/15 Αθήνα 20ο ΓΕΛ Αθηνών 2 45 90
29 05/Φεβ/15 Θεσσαλονίκη 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 49 98
12 06/Φεβ/15 Αθήνα Ελληνογαλλική Σχολή “St Paul” στον Πειραιά 2 46 92
30 10/Φεβ/15 Θεσσαλονίκη 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 50 100
13 13/Φεβ/15 Αθήνα 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 1 21 21
31 17/Φεβ/15 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής 2 53 106
14 18/Φεβ/15 Αθήνα 1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου 1 32 32
15 19/Φεβ/15 Αθήνα 4ο ΓΕΛ Αθηνών 2 44 88
32 26/Φεβ/15 Θεσσαλονίκη 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 48 96
16 02/Μαρ/15 Αθήνα 38ο ΓΕΛ Αθηνών 1 49 49
35 03/Μαρ/15 Θεσσαλονίκη 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς 2 47 94
33 04/Μαρ/15 Θεσσαλονίκη 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 48 96
36 11/Μαρ/15 Θεσσαλονίκη Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Θέρμη 1 60 60
37 12/Μαρ/15 Θεσσαλονίκη 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 50 100
40 17/Μαρ/15 Θεσσαλονίκη 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 50 100
19 18/Μαρ/15 Αθήνα 3ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας 3 43 129
17 19/Μαρ/15 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Ηλιούπολης 3 50 150
18 20/Μαρ/15 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Ηλιούπολης 3 49 147
41 26/Μαρ/15 Θεσσαλονίκη 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 46 92
20 01/Απρ/15 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Αρσάκειου 1 52 52
21 02/Απρ/15 Αθήνα 1 ΓΕΛ Γλυφάδας 2 49 98
22 02/Απρ/15 Αθήνα Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Δεκέλεια 1 60 60
38 21/Απρ/15 Θεσσαλονίκη 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 44 88
39 22/Απρ/15 Θεσσαλονίκη 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 48 48
42 27/Απρ/15 Θεσσαλονίκη 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 42 84
44 27/Απρ/15 Εύβοια 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας 2 47 94
34 28/Απρ/15 Θεσσαλονίκη 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 45 45
43 29/Απρ/15 Θεσσαλονίκη 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 45 45
23 07/Μαϊ/15 Αθήνα Σχολή Μόνιμων Υπαξ. Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Σκαραμαγκάς 1 60 60
44     ΣΥΝΟΛΟ 80   3736
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 30-Νοε-15 Καλαμάτα Σχολείο Τουριστικών Επαγγ. Καλαμάτα 2 44 88
2 01-Δεκ-15 Καλαμάτα 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 1 46 46
3 01-Δεκ-15 Καλαμάτα 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 1 48 48
4 01-Δεκ-15 Καλαμάτα Σχολείο Τουριστικών Επαγγ. Καλαμάτα 1 29 29
5 10-Δεκ-15 Θεσσαλονίκη 10ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 47 94
6 11-Δεκ-15 Θεσσαλονίκη 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 50 100
7 11-Ιαν-16 Αθήνα ΙΕΚ Νοσηλευτικής Αγ. Δημητρίου 1 38 38
8 20-Ιαν-16 Θεσσαλονίκη 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 2 48 96
9 21-Ιαν-16 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αριστοτέλειου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 2 45 90
10 22-Ιαν-16 Θεσσαλονίκη 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 2 48 96
11 09-Φεβ-16 Θεσσαλονίκη 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 2 50 100
12 10-Φεβ-16 Θεσσαλονίκη 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 42 84
13 11-Φεβ-16 Θεσσαλονίκη 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 49 98
14 12-Φεβ-16 Θεσσαλονίκη 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 49 98
15 24-Φεβ-16 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Μηχανιώνας 2 45 90
16 25-Φεβ-16 Θεσσαλονίκη 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 46 92
17 26-Φεβ-16 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Επανομής 2 2 48 96
18 01-Μαρ-16 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αμερικ. Γεωργ. Σχολής Θεσσαλονίκης 2 52 104
19 02-Μαρ-16 Θεσσαλονίκη 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 46 92
20 03-Μαρ-16 Θεσσαλονίκη Σχολή Υπαξ. Αεροπορίας, Θέρμη 1 55 55
21 08-Μαρ-16 Θεσσαλονίκη 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς 2 52 104
22 09-Μαρ-16 Θεσσαλονίκη 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 46 92
23 10-Μαρ-16 Θεσσαλονίκη 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 48 96
24 11-Μαρ-16 Θεσσαλονίκη 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 47 94
25 15-Μαρ-16 Αθήνα 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς 3 52 156
26 16-Μαρ-16 Αθήνα ΕΠΑΛ Αναβρύτων 2 32 64
27 17-Μαρ-16 Αθήνα 2ο & 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 3 50 150
28 18-Μαρ-16 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής 3 44 132
29 21-Μαρ-16 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Χολαργού 3 45 135
30 22-Μαρ-16 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Πεύκης 3 48 144
31 29-Μαρ-16 Αθήνα 6ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας 3 44 132
32 30-Μαρ-16 Αθήνα 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Νέας Ιωνίας 2 30 60
33 31-Μαρ-16 Αθήνα 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου 3 38 114
34 01-Απρ-16 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Αμαρουσίου 3 44 132
35 14-Απρ-16 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας 2 50 100
36 14-Απρ-16 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας 2 50 100
37 15-Απρ-16 Αθήνα 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας 3 48 144
38 18-Απρ-16 Πάτρα ΓΕΛ Καστριτσίου Πάτρα 2 50 100
39 19-Απρ-16 Πάτρα ΓΕΛ Αρσακείου Πάτρα 1 46 46
40 20-Απρ-16 Θεσσαλονίκη 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 47 94
41 21-Απρ-16 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Επανομής 1 46 46
41     ΣΥΝΟΛΟ   84 3869
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 09/Νοε/16 Αθήνα 46ο ΓΕΛ Αθηνών 2 50 100
2 21/Νοε/16 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου 3 48 144
3 22/Νοε/16 Θεσσαλονίκη 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς 1 46 46
4 24/Νοε/16 Θεσσαλονίκη 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 42 42
5 25/Νοε/16 Θεσσαλονίκη 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 45 45
6 05/Δεκ/16 Αθήνα ΓΕΛ “‘Αγιος Ιωσήφ” 2 52 104
7 06/Δεκ/16 Αθήνα 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης 1 40 40
8 14/Δεκ/16 Αθήνα 3ο ΓΕΛ Αιγάλεω 2 48 96
9 15/Δεκ/16 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αριστοτέλειου Κολλεγίου 1 45 45
10 16/Δεκ/16 Θεσσαλονίκη 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 47 47
11 24/Ιαν/17 Αθήνα ΓΕΛ Πειραματικού Αγίων Αναργύρων 2 49 98
12 25/Ιαν/17 Θεσσαλονίκη 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 42 42
13 26/Ιαν/17 Θεσσαλονίκη 10ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 50 50
14 27/Ιαν/17 Θεσσαλονίκη 10ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 50 50
15 01/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 49 49
16 02/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Μηχανιώνας 1 46 46
17 03/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 46 46
18 07/Φεβ/17 Αθήνα Αργυρούπολη 1 47 47
19 08/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 1 45 45
20 09/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 1 48 48
21 10/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 1 52 52
22 15/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 45 45
23 16/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Επανομής 1 43 43
24 17/Φεβ/17 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Επανομής 1 48 48
25 20/Φεβ/17 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Καλυβίων 3 50 150
26 21/Φεβ/17 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Καλυβίων 3 50 150
27 23/Φεβ/17 Αθήνα ΓΕΛ Καλλ. Σχολείου Γέρακα 2 48 96
28 06/Μαρ/17 Πάτρα ΓΕΛ Κάτω Καστριτσίου 2 50 100
29 07/Μαρ/17 Πάτρα ΓΕΛ Κάτω Καστριτσίου 2 50 100
30 08/Μαρ/17 Πάτρα 3ο ΓΕΛ Πάτρας 2 50 100
31 09/Μαρ/17 Πάτρα ΓΕΛ Αρσακείου 2 35 70
32 10/Μαρ/17 Πύργος 4ο ΓΕΛ Πύργου 2 37 74
33 13/Μαρ/17 Πάτρα 13ο ΓΕΛ Πάτρας 2 34 68
34 14/Μαρ/17 Πάτρα 7ο ΓΕΛ Πάτρας 3 50 150
35 15/Μαρ/17 Πάτρα ΓΕΛ Κάτω Αχαγιάς 2 45 90
36 16/Μαρ/17 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αμερ. Γεωργικής Σχολής 2 49 98
37 17/Μαρ/17 Θεσσαλονίκη 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 50 50
38 20/Μαρ/17 Θεσσαλονίκη 30ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 50 50
39 21/Μαρ/17 Θεσσαλονίκη 30ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 1 50 50
40 25/Απρ/17 Αθήνα 4ο ΓΕΛ Γλυφάδας 2 48 96
41 24/Μαϊ/17 Αθήνα Βαρβάκειο Γυμνάσιο 1 52 52
42 25/Μαϊ/17 Αθήνα Βαρβάκειο Γυμνάσιο 1 54 54
42     ΣΥΝΟΛΟ 64   3016
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΟΣ
1 04/Δεκ/17 Αθήνα 2ο Γυμνάσιο Ταύρου 1 44 44  
2 04/Δεκ/17 Αθήνα ΕΠΑΛ Σιβιτανιδίου 1 47 47  
3 05/Δεκ/17 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Ταύρου 1 47 47  
4 07/Δεκ/17 Αθήνα 1ο Γυμνάσιο Ταύρου 2 51 102  
5 07/Δεκ/17 Αθήνα ΕΠΑΛ Ταύρου 2 42 84  
6 15/Ιαν/18 Πύργος 4ο ΓΕΛ Πύργου 2 40 80 GILEAD
7 16/Ιαν/18 Πάτρα 3ο ΓΕΛ Πάτρας 2 47 94 GILEAD
8 17/Ιαν/18 Πάτρα 5ο ΓΕΛ Πάτρας 1 60 60 GILEAD
9 18/Ιαν/18 Πάτρα 13ο ΓΕΛ Πάτρας 1 55 55 GILEAD
10 19/Ιαν/18 Πάτρα 7ο ΓΕΛ Πάτρας 3 49 147 GILEAD
11 22/Ιαν/18 Θεσσαλινίκη 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς 1 47 47 GILEAD
12 23/Ιαν/18 Αθήνα 4ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής 1 25 25 GILEAD
13 24/Ιαν/18 Θεσσαλινίκη 1ο ΓΕΛ Περαίας 2 48 96 GILEAD
14 25/Ιαν/18 Θεσσαλινίκη 1ο ΓΕΛ Μηχανιώνας 2 89 178 GILEAD
15 26/Ιαν/18 Θεσσαλινίκη 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς 1 45 45 GILEAD
16 31/Ιαν/18 Μέγαρα 2ο ΓΕΛ Μεγάρων 1 49 49 GILEAD
17 01/Φεβ/18 Ελευσίνα 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας 2 45 90 GILEAD
18 09/Φεβ/18 Αθήνα ΓΕΛ Εκπαιδ. Μαλλιάρα 1 49 49 GILEAD
19 12/Φεβ/18 Θεσσαλινίκη 1ο ΓΕΛ Πυλαίας 2 46 92 GILEAD
20 13/Φεβ/18 Θεσσαλονίκη 11ο ΓΕΛ Θεσσλονίκης 2 48 96 GILEAD
21 14/Φεβ/18 Θεσσαλονίκη 7ο ΓΕΛ Θεσσλονίκης 2 45 90 GILEAD
22 15/Φεβ/18 Θεσσαλονίκη 8ο ΓΕΛ Θεσσλονίκης 2 46 92 GILEAD
23 16/Φεβ/18 Θεσσαλονίκη 12ο ΓΕΛ Θεσσλονίκης 2 45 90 GILEAD
24 21/Φεβ/18 Αθήνα 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου 2 43 86 GILEAD
25 22/Φεβ/18 Ελευσίνα 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας 2 50 100 GILEAD
26 22/Φεβ/18 Κορυδαλλός 5ο ΓΕΛ Κορυδαλλού 3 48 144 GILEAD
27 25/Φεβ/18 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Μοσχάτου 2 45 90 GILEAD
28 26/Φεβ/18 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Μοσχάτου 2 47 94 GILEAD
29 27/Φεβ/18 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Μοσχάτου 2 43 86 GILEAD
30 12/Μαρ/18 Δράμα ΓΕΛ Νικηφόρου Δράμας 1 42 42 GILEAD
31 13/Μαρ/18 Δράμα 4ο ΓΕΛ Δράμας 2 46 92  
32 14/Μαρ/18 Δράμα 4ο ΓΕΛ Δράμας 2 47 94  
33 15/Μαρ/18 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Εκπαιδ. Μαντουλίδη 1 48 48  
34 16/Μαρ/18 Θεσσαλονίκη 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 2 44 88  
35 19/Μαρ/18 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αριστοτέλειου Κολλεγίου 2 46 92  
36 20/Μαρ/18 Θεσσαλινίκη 28 ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 2 48 96  
37 21/Μαρ/18 Θεσσαλονίκη 32ο Λύκειο Θεσ/νίκης 2 46 92  
38 22/Μαρ/18 Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αμερ. Γεωργικής Σχολής 1 68 68  
39 26/Μαρ/18 Αθήνα 5ο ΓΕΛ Κορυδαλλού 1 43 43  
40 28/Μαρ/18 Αθήνα 1ο Γυμνάσιο Μοσχάτου 1 57 57  
41 18/Απρ/18 Καλύβια 1ο ΓΕΛ Καλυβίων 3 43 129  
42 19/Απρ/18 Αθήνα ΓΕΛ Εκπαιδ. Ζώη 1 34 34  
43 23/Απρ/18 Αθήνα 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω 3 46 138  
44 24/Απρ/18 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Μοσχάτου 1 44 44  
45 25/Απρ/18 Αθήνα 2ο ΓΕΛ Μοσχάτου 1 46 46  
      ΣΥΝΟΛΟ 76   3602  

Α/Α

ΗΜΕΡ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΛΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΜΗΜ.

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΟΡΗΓΟΣ

1

11/Δεκ/2018

Θεσσαλινίκη

12ο Λύκειο Θεσσλονίκης

2

33

66

  GILEAD

2

12/Δεκ/2018

Θεσσαλινίκη

1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς

1

37

37

  GILEAD

3

13/Δεκ/2018

Θεσσαλονίκη

2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς

2

39

78

 

4

14/Δεκ/2018

Θεσσαλονίκη

11ο Λύκειο Θεσσλονίκης

1

39

39

 

5

18/Δεκ/2018

Μέγαρα

2ο ΓΕΛ Μεγάρων

1

60

60

  GILEAD

6

 21/Ιαν/2019

Ρίο

ΓΕΛ Ρίου

4

28

112

  GILEAD

7

 22/Ιαν/2019

Πάτρα

7ο ΓΕΛ Πάτρας

2

49

98

  GILEAD

8

 23/Ιαν/2019

Πάτρα

3ο ΓΕΛ Πάτρας

2

50

100

  GILEAD

9

  5/Φεβ/2019

Πάτρα

6ο ΓΕΛ Πάτρας

2

42

84

  GILEAD

10

  6/Φεβ/2019

Πάτρα

Πειραματικό ΓΕΛ

1

55

55

  GILEAD

11

  9/Φεβ/2019

Άλιμος

Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα

1

68

68

  GILEAD

12

  5/Μαρ/2019

Κορυδαλλός

5ο Λύκειο Κορυδαλλού

2

40

80

  GILEAD

13

  6/Μαρ/2019

Μοσχάτο

2ο ΓΕΛ Μοσχάτου

2

41

82

  GILEAD

14

12/Μαρ/2019

Ελληνικό

1ο ΓΕΛ Ελληνικού

2

43

86

  GILEAD

15

13/Μαρ/2019

Θεσσαλονίκη

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

2

48

96

  GILEAD

16

14/Μαρ/2019

Περαία

2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού

2

52

104

  GILEAD

17

15/Μαρ/2019

Περαία

1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού

1

53

53

  GILEAD

18

18/Μαρ/2019

Θεσσαλονίκη

7ο Λύκειο Θεσσλονίκης

1

50

50

  GILEAD

19

19/Μαρ/2019

Θεσσαλονίκη

8ο Λύκειο Θεσσλονίκης

1

48

48

  GILEAD

20

  3/Απρ/2019

Νέα Σμύρνη

Δ ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

30

30

  GILEAD

21

  4/Απρ/2019

Ν. Ιωνία

ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας

2

48

96

  GILEAD

22

  5/Απρ/2019

Ν. Ιωνία

ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας

2

47

94

  GILEAD

23

  8/Απρ/2019

Χολαργός

Γυμνάσια-Λύκεια

2

40

80

  GILEAD

24

  9/Απρ/2019

Αιγάλεω

Δ ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

40

40

  GILEAD

25

  7/Μαϊ/2019

Αιγάλεω

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

1

160

160

  GILEAD

26

  7/Μαϊ/2019

Αιγάλεω

2ο ΕΠΑΛ

1

46

46

  GILEAD

27

  7/Μαϊ/2019

Περαία

1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού

1

60

60

 

28

  9/Μαϊ/2019

Επανωμή

1ο ΓΕΛ Επανωμής

1

50

50

 

29

10/Μαϊ/2019

Μηχανιώνα

1ο ΓΕΛ Μηχανιώνας

1

60

60

 

30

13/Μαϊ/2019

Θεσσαλονίκη

28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

1

50

50

 

31

14/Μαϊ/2019

Αιγάλεω

1ο ΓΕΛ Αιγάλεω

2

49

98

 

32

15/Μαϊ/2019

Θεσσαλονίκη

ΓΕΛ Γεωργικής Σχολής

1

60

60

 

33

16/Μαϊ/2019

Επανωμή

Γ.Ε.Λ. Επανωμής

1

60

60

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

50

 

2.380