Δημοσίευση καταστατικού 
της «Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS» 
και τροποποίησή του όπως ισχύει σήμερα

Κατεβάστε το καταστατικό σε μορφή PDF